اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان

نویسندگان

چکیده

عملکرد ذرت شیرنی در استان خوزستان از پتانسیل بالایی برخوردار بوده و چنانچه کاشت ذرت معمولی به هر دلیلی به تعویق افتد می توان از ذرت شیرین به عنوان یک گیاه جایگزین پرسود استفاده نمود. در سال زراعی 73-1372 آزمایشی به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت ( سی و یکم مردادماه ، دهم ، بیستم و سی ام شهریورماه ) بر میزان عملکرد و هیبرید ذرت شیرین ، به مرحله اجرا گذارده شد. تجزیه آماری بر اساس روش محاسباتی کرت های خرد شده نشان داد که اختلاف عملکرد دانه در مرحله برداشت بلال در میان تاریخ های کاشت بسیار معنی دار بوده است و تاریخ کاشت سی و یکم مرداد ماه با تولید معادل 6 تن دانه در هکتار نسبت به تاریخ کاشت نشان داد. در میان اجزای عملکرد ، تعداد دانه در هر ردیف بلال حساسیت بیشتری نسبت به تاریخ کاشت نشان داد. هر چند تعداد دانه تولید شده در تاریخ کاشت سی و یکم مرداد ماه به دلیل تقارن تلقیح گلها با گرما ، کمتر از دهم شهریورماه بود ولی گیاهان با انتقال بیشتر آسیمیلات به دانه های باقیمانده این کمبود را جبران نمودند. بالاترین میانگین عملکرد بلال سبز ( وزن بلال تر همراه با غلاف و چوب ) در مرحله برداشت اقتصادی برای هر دو هیبرید در تاریخ کاشت سی و یکم مرداد ماه حاصل گردید که بیش از 21 تن در هکتار بود . در این آزمایش مشخص گردید که هیبرید HMX-esteem هنگامی که در تاریخ مطلوب کاشت شود نه تنها ماده خشک بیشتری به هیبرید HMX- 8394 تولید می نماید بلکه در توزیع آسیمیت ها به سود دانه نیز کار آمد تر است. با این حال حساسیت هیبرید HMX – esteem نسبت به تعویق در زمان کاشت به مراتب بیشتر از هیبرید HMX-8394 بود.

کلیدواژه‌ها