دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 1086، تیر 1380 
3. اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان

سید ابوالحسن هاشمی دزفولی؛ خلیل عالمی سعید؛ سید عطااله سیادت؛ محمودرضا کمیلی


8. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مخلف گلرنگ با استفاده از روش RAPD-PCR

رضا معالی امیری؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها؛ سیروس عبد میشانی


14. ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان

فرید نورمند موید؛ محمد علی رستمی؛ محمد رضا قنادها


17. تعییین کروموزوم هایموثر در مقاومت به سرما ا استفاده از رگه های جایگزین در گندم زمستانه

حسین دشتی؛ بهمن یزدی صمد؛ محمد رضا قنادها؛ سیروس عبد میثاقی؛ احمد صرافی