دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 1086، تیر 1380 
اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان

سید ابوالحسن هاشمی دزفولی؛ خلیل عالمی سعید؛ سید عطااله سیادت؛ محمودرضا کمیلی


بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مخلف گلرنگ با استفاده از روش RAPD-PCR

رضا معالی امیری؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها؛ سیروس عبد میشانی


ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان

فرید نورمند موید؛ محمد علی رستمی؛ محمد رضا قنادها