تحلیل ساختار تولید و معادلات تقاضای آب گندم آْبی در ایران

نویسنده

چکیده

این تحقیق عوامل موثر بر ساختار تولید و تقاضای آب گندم آبی در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد . بر مبنای مفهوم تابع سود بلند مدت نرمال شده روشی برای تجزیه و تحلیل ساختار تولید و استخراج معادلات تقاضای سهم برای نهادهای متغیر ، در چارچوب تابع سود ترنزلوگ نرمال شده ارائه شده است. به علاوه نهاده هایی چون نیروی کار ، کود شیمیایی ، آب بها ، سموم شیمیایی و قیمت ماشین آلات در مدل لحاظ شده است. توابع سود و معادلات تقاضای عوامل تولید به طور همزمان با استفاده از ادغام آمار سری زمانی و مقطع عرضی (77-1363) گندم آبی ایران برآورده شده است. کشش های تقاضای عوامل فوق الذکر و عرضه گندم نسبت به قیمت نهاده های متغیر و قیمت گندم برآورده شده است. تجزیه و تحلیل های سیاستی متنوعی با استفاده از برآوردهای این تحقیق امکان پذیر است و یک سیاستگذار با فراهم ساختن اطلاعات می تواند اثر ترکیبی از سایر سیاست ها را در این زمینه مورد ارزیابی قرار داده و آنرا توسعه دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولیدکگنندگان سودشان را حداکثر می کنند و قیمت گندم ، ابزار سیاستی توانمندتری برای اثرگذاری بر مصرف آب و عرضه محصول در مقایسه با قیمت سایر نهاده ها می باشد.

کلیدواژه‌ها