بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان سال اول و چهارم دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به رشته تحصیلی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق نگرش سال اول و چهارم دانشکده کشاورزی نسبت به رشته تحصیلی بررسی شد تا نقش نظام آموزشی در ایجاد ، تقویت و یا تغییر آن مشخص گردید . نگرش دانشجویان دو گروه با استفاده از طیف لیکرت مشخص گردید. نگرش مثبت میانگین کل 3 به بالا در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد ، نگرش دانشجویان سال اول و چهارم تفا وت معنی داری در سطح اطمینان یک درصد ندارند و میانگین نظرات در حد متوسط نسبت به رشته کشاورزی بود. میانگین میزان علاقه دانشجویان سال اول کمتر بود. مقایسه میزان نگرش سال اول تحصیل با سال چهارم در میان دانشجویان سال آخر نشان داد که طی دوران تحصیل نگرش آنان در جهت مثبت تغییر مختصری کرده است. بین نگرش دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده شد، نگرش دختران نسبت به پسران ضعیف تر بود. شناخت از رشته کشاورزی ، علاقه به کار عملی کشاورزی ، سودآور بودن کشاورزی علمی و اعطای عنوان مهندسی به فارغ التحصیلان این رشته از متغیرهای موثر در ایجاد نگرش مثبت نسبت به رشته کشاورزی در دانشجویان بود.

کلیدواژه‌ها