بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر رشد و نمو ، عملکرد و میزان ماده موثره هیپریسین در گل راعی (Hypericum perforatum L.)

نویسندگان

چکیده

عوارض جانبی داروهای شیمیایی منجر به استفاده وسیع از گیاهان دارویی گردیده و اخیراً داروهای متعددی با منشاء گیاهی تولید و به بازار عرضه شده است . گل راعی یکی از گیاهان مهم در صنایع دارویی کشورهای توسعه یافته بوده و اخیرا ً در کشور ما نیز بر رشد و نمو و میزان هیپریسین گل راعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. میزان هیپریسین با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و بر طبق استاندارد مجارستان و میزان کلروفیل با استفاده از دستگاه کلروفیل سنج اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین وزن تر محصول برداشت شده در چین اول ( 5/1187 گرم در متر مربع) مربوط به تیمار شماره هفت و کمترین آن ( 5/1187 گرم در متر مربع ) مربوط به شاهد می باشد. نتایج به دست آمده در مورد وزن تر محصول در چین دوم و وزن خشک محصول چین اول اختلاف معنی داری را نشان نداد. تمام تیمارهای کودی باعث هیپریسین یک رگرسیون خطی با ضریب همبستگی مناسب بدست آمد. همچنین بین میزان کلروفیل و میزان هیپریسین نیز یک رابطه خطی با ضریب همبستگی 74/0 حاصل شد.

کلیدواژه‌ها