اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در طی دو سال در منطقه طارم از توابع استان زنجان روی درختان زیتون 25 ساله رقم " زرد " که در سال پر محصول قرار داشتند و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار انجام گرفت . به همین منظور عناصر نیتروژن ، بور و روی به تنهایی و یا دو ترکیب دو به دو به ترتیب از منابع اوره ،اسید بوریک و سولفات روی استفاده شد . هر کدام از محلول ها با غلضت 5 در هزار در حدود یک هفته قبل از باز شدن کامل گلها روی درختان محلول پاشی گردیدند و اثرات تیمارهای برگی بر تشکیل میوه و برخی صفات کمی و کیفی میوه ها مطالعه گردید. نتایج نشان داد که محلول پاشی با اوره موجب افزایش تشکیل میوه اولیه گردید ولی افزایش مقدار میوه نهایی و کاهش ریزش میوه ها در تیمار بور و روی در ترکیب با هم مشاهده شد و همچنین محلول پاشی با بور و یا بور و نیتروژن در ترکیب با هم به طور بسیار معنی داری تعداد میوه های شات بری را کاهش داد ولی تغذیه برگی هیچ تاثیری بر روی میزان روغن میوه ها نداشت.

کلیدواژه‌ها