بررسی اثر آنتاگونیستی چند جدایه تریکودرما روی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه پیاز در آذربایجان شرقی

نویسنده

چکیده

جهت جداسازی میکوفلورآنتاگونیست و بیماری زای ریشه و طبق پیاز در مزارع پیاز استان آذربایجان شرقی از محیط کشت انتخابی داوه ( Davest ) ، نیمه انتخابی مالت آگار رزینگال و NM استفاده شد. از ریشه و طبق پیاز آلوده به عوامل پوسیدگی ریشه (Fusarium spp) و پوسیدگی سفید ریشه (Sclerotium cepivorum Berk) مزارع پیاز آلوده و سالم نمونه برداری شد و در داخل آب سترون به مقدار صد میلی متر در هر فلاسک توسط دستگاه تکان دهنده الکتریکی با دور متوسط (75 دور در دقیقه ) و به مدت نیم ساعت تکان داده شد. از سوسپانسیون پروپاگول میکروارگانیسم هایی که بدین ترتیب حاصل گردید با غلضت ده درصد به مقدار دو قطره در وسط تشتک های پتری حاوی محیط کشت چگانده و بعد از مخطط کردن در حرارت 24 و نور متناوب (10 ساعت در طول 24 ساعت) کشت گردید. قارچ هایی که از کشت سوسپاسیون جدا گردید عبارت بودند:
Fusarium oxysporum Schlecht , Fusarium acuminatum Fell et Ev.,
Fusarium solani (Mart.) Sacc., Fusarium eguiseti (Cord) Sacc. Sclerotium cepivorum Berk.
Trichoderma harzianumb Rifai. Trichoderma viride Pers.
در بررسی حالت تضاد قارچ های آنتاگونیست ( T.harzianum وT. viride ) با عوامل بیماری زایی قارچی مشاهده گردید که قارچ های آنتاگونیست دارای هر سه حالت تضاد می باشند. ترشحات خارج سلولی (Culture filteate) جدایه های آنتاگونیست ها از نظر جلوگیری از رشد پرگنه عوامل بیماری زایی فوزاریومی ریزوسفر و تندش اسکلروت S.cepivorum در سطح 1% معنی دار بود. متابولیت های فرار کلیه جدایه های تریکودرما در کاهش رشد میسیلومی قارچ های بیماریزا تنها در حالی که تریکودما 24 ساعت قبل از عوامل بیماری زا کشت شده بود در سطح 1% معنی دار بود ولی در مقایسه با شاهد در تندش اسکلروت های عامل پوسیدگی سفید پیاز اثر چندانی نداشتند.

کلیدواژه‌ها