ارزیابی مقاومت ارقام برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری در شرایط آزمایشگاه

نویسندگان

چکیده

ارزیابی مقاومت 8 رقم برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری به دو روش آزمون انتخاب و آزمون عدم انتخاب میزبان در آزمایشگاه طی سال های 1375 و 1376 انجام گردید. در روش اول، تعداد لاروهای سمت گیری کرده و اسکان یافته در روی ارقام مورد بررسی به ترتیب پس از 1 و 24 ساعت تعیین گردید. همبستگی معنی داری بین تعداد لاروهای سمت گیری کرده با تعداد لاروهای اسکان یافته در روی ارقام مورد بررسی مشاهده گردید(r=0/513). در روش دوم ، شدت تغذیه لاروی و نسبت تغذیه لاروهای ساقه خوار نواری در روی آزمایشی به ترتیب پس از 48 و 120 ساعت تعیین گردید.همبستگی ضعیفی بین شدت تغذیه و نسبت تغذیه لاروی (r=0/128 ns ) و همبستگی معنی داری بین تعداد لاروهای اسکان یافته با نسبت تغذیه لاروی (r=0/489) . مقاومت نسبی ارقام مورد بررسی با شاهد مقاوم با استفاده از شاخص تغذیه محاسبه گردید. نتیجه آزمایش دو روش نشان داد که در بین ارقام آزمایشی از حیث تعداد لاروهای اسکان یافته و شدت تغذیه لاروی اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5% وجود دارد. رقم نعمت در تمام آزمایش ها دارای مقاومت نسبی بوده که تائیدی بر نتایج مزرعه ای می باشد. دو روش غربال کردن ارقام آزمایشی در شرایط آزمایشگاه مکمل یکدیگر بوده و اطلاعات مهم و مفیدی را درباره مکانیسم های مقاومت آنتی زنوز و آنتی بیوز ارقام مورد بررسی نسبت به کرم ساقه خوار نواری ارایه می دهد.

کلیدواژه‌ها