اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزای پاییزه

نویسندگان

چکیده

با هدف بررسی اثرات کود ازت و آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزای پاییزه آزمایشی در مزرعه آموزشی پژوهشکده دانشکده کشاورزی کرج انجام شد. در این بررسی از آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و 18 تیمار استفاده شد. تیمارها شامل آبیاری در سه سطح (آبیاری تا شروع رشد بهاره ، آبیاری تا مرحله ساقه رفتن و آبیاری تا رسیدگی کامل) به عنوان فاکتور اصلی و ترکیب کود ازت در سه سطح ( صفر ، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) همراه با دو رقم ( طلایه و زرگل) به صورت فاکتوریل به عنوان فاکتور فرعی بودند. در زمان برداشت عملکرد دانه و اجزاء عملکرد مانند تعداد غلاف روغن، پروتئین ، درصد پروتئین ، ارتفاع گیاه ، تعداد غلاف در گیاه و درصد روغن اثر معنی داری داشت. با افزایش ازت اجزاء فوق به جز درصد روغن دانه ، افزایش یافت. ازت از طریق افزایش تعداد غلاف تاثیر بیشتری روی عملکرد دانه داشت و بالاترین عملکرد دانه در مقدار 150 کیلوگرم ازت حاصل گردید آبیاری باعث افزایش درصد روغن و وزن هزار دانه و کاهش درصد پروتئین شد. بین درصد روغن و پروتئین یک همبستگی منفی مشاهده شد. ارقام مورد ازمایش در صفاتی مانند عملکرد دانه ، درصد روغن و برخی دیگر از صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری نشان دادند و عملکرد دانه و روغن رقم زرگل بالاتر تز طلایه بود.

کلیدواژه‌ها