معرفی سه خانواده از کنه های راسته نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) گزارش جدید برای فون ایران

نویسندگان

چکیده

در بررسی فون کنه های راسته نهان استیگمایان (Acari: Oribatida ) که از اسفند 1377 تا اسفند 1378 درشهرستان ابرکوه (استان یزد) صورت گرفت ، سه خانواده Mesoplophoridae ، Parhypochthoniidae ، Eremulidae برای اولین بار از ایران گزارش می شنوند. گونه های Mesoplophpra michaeliana ، Parhypochthonius aphidinus و Eremulus avenifer به تریب متعلق به خانواده های مذکور شناسایی شدند. برای جمع آوری کنه ها از قیف برلیز ، برای شفاف سازی آنها از محلول لاکتوفنل و برای تهیه اسلاید میکروسکوپی از مخلوط هویر استفاده شد.

کلیدواژه‌ها