بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از منابع آّبهای سطحی و زیر زمینی در کشاورزی

نویسندگان

چکیده

با توجه به نقش مهم نهاده آب در تولید محصولات کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک ، بهینه سازی فعالیت های کشاورزی با توجه به محدودیت نهاده آب از اهمیت فراوانی برخوردار است. در الگوسازی فعالیت های زراعی بایستی به تعادل منابع آب از نظر میزان عرضه و تقاضا توجه شود. مطالعه حاضر الگوی را آزمون نموده است که ضمن بدست آوردن الگوی بهینه کشت، سطح بهینه برداشت از منابع سطحی و زیر زمینی را بدست میدهد. نتایج نشان داد که ضمن کاش برداشت آب از منابع آب سطحی و زیر زمینی بخصوص در ماه های فصول تابستان و پاییز همراه با تعدیلاتی در سطوح زیر کشت محصولات مهم زراعی ، درآمد ناخالص کشاورزی منطقه مورد مطالعه به میزان 34/1 درصد افزایش می یابد. در این حال ، چنانچه راندمان کاربرد آب از 60 درصد به 70 درصد افزایش یابد، با تعدیلاتی مشابه در برداشت آب و سطوح زیر کشت، امکان افزایش درآمد ناخالص تا حد 1/17 درصد نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها