تعییین کروموزوم هایموثر در مقاومت به سرما ا استفاده از رگه های جایگزین در گندم زمستانه

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی کروموزوم های موثر در مقاومت به سرما از رگه های جایگزین کروموزومی متقابل بین دو واریته شاین و ویچیتا به صورت دو گانه استفاده شد. آزمایش در طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار برای هر گروه از دو گانه ها به طور جداگانه اجرا گردید و صفات محتوای آب طوقه ، محتوای آب برگ ، وزن تر طوقه و برگ در مزرعه و صفات بقای طوقه ، تراوش الکترولیتی ( پایداری غشاء ) و LT50 در آزمایشگاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شاین مقاوم تر از ویچیتا است و بقای طوقه دارای همبستگی منفی و معنی داری با صفات محتوای آب طوقه ، وزن تر طوقه و تراوش الکترولیتی برگ می باشد. کروموزوم های 6A ، 3B و 5D ویچیتا در شاین باعث کاهش بقاء طوقه ، پایداری غشاء و افزایش محتواب آب طوقه و وزن تر طوقه شاین شدند. این کروموزوم ها باعث حساسیت شاین در مقابل سرما می شوند. متقابلاً جایگزینی کروموزوم های 5A ، 5D ، 3B ، 4A و 4D از شاین در ویچیتا باعث افزایش بقاء طوقه ، کاهش محتوای آب طوقه و وزن تر طوقه در ویچیتا گردیدند. بنابراین کروموزوم های شاین موجب مقاومت به سرما در ویچیتا می شوند ، و حامل ژن های مقاومت به سرما می باشند.

کلیدواژه‌ها