بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر فنولوژی دو هیبرید متوسط رس ذرت

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات تراکم های بوته و مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی دو هیبرید ذرت متوسط رس ، آزمایشی با استفاده از کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1374 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ( کرج) به اجرا در آمد. دو هیبرید سینگل کراس 604 و سینگل کراس 601 به عنوان کرت های اصلی ، تراکم های 6، 7 و 8 بوته در متر مربع به عنوان کرت های فرعی و مقادیر مختلف نیتروژن در چهار سطح صفر ، 138،184 و 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار( به صورت کود اوره ) به عنوان کرت های فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. زمان وقوع برخی از مهم ترین ذوقایع فنولوژیک مرتبط باعملکرد دانه و اجزای آن نظیر تاریخ ظهور گل تاجی ، دانه گرده ، کاکل و رسیدگی فیزیولوژیک تعیین و طول دوره رشد رویشی ، رشد زایشی ، گرده افشانی ، کاکل دهی ، گلدهی، تطابق گلدهی و نیز طول دوره پر شدن دانه بر اساس تعداد روزها از زمان کاشت(DAP) و درجه روزهای رشد (GDD) لازم برای طی دوره های مزبور تعیین و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین عملکرد دانه در هکتار و عملکرد دانه در بلال و وزن هزار دانه پس از برداشت اندازه گیری شدند. طول دوره رشد رویشی و زایشی تحت تاثیر هیبرید، تراکم بوته و نیتروژن واقع گردیدند و با افزایش تراکم بوته و نیتروژن طول دوره رشد رویشی افزایش یافت. تراکم بوته بر طول دوره گرده افشانی ، گلدهی و تطابق گلدهی تاثیر معنی داری داشت. طول دوره و درجه روزهای تطابق گلدهی با افزایش تراکم بوته کاهش و با افزایش میزان نیتروژن افزایش یافت و طول و درجه روزهای دوره گرده افشانی تحت تاثیر اثرات متقابل هیبرید * تراکم بوته و هیبرید * نیتروژن قرار گرفت. سینگل کراس 604 نسبت به سینگل کراس 601 از طول دوره رشد رویشی و زایشی بیشتر ، دوره پر شدن دانه طولانی تر و دوره گرده افشانی کوتاه تری برخوردار بود. با افزایش میزان نیتروژن مصرفی درجه روزهای لازم برای رشد رویشیافزایش یافت . همچنین با افزایش تراکم بوته درجه روزهای لازم برای رشد زایشی افزایش یافت. عملکرد دانه در هکتار با طول دوره رشد رویشی همبستگی منفی و با طول دوره رشد زایشی همبستگی مثبت نشان داد. تحت شرایط اجرای آزمایش سینگل کراس 601 از عملکرد دانه در هکتار بیشتر نسبت به سینگل کراس 604 برخوردار بوده و عملکرد دانه هر بوته دو هیبرید با یکدیگر اختلاف معنی داری نشان نداد.

کلیدواژه‌ها