اثر دور آبیاری وکاربرد ضایعات چای روی صفات کمی و کیفی هندوانه چارلستون گری

نویسنده

چکیده

اثر دو دور آبیاری (7و 14 روز یکبار) وکاربرد چهار مقدار ضایعات چای (0‘ 5‘10و15 تن در هکتار) روی صفات کمی وکیفی هندوانه رقم چارلستون گری طی سالهای 1365 و 1366 در مزرعه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برای اجرای آزمایش از طرح کرتهای خرد شده در سه تکرار استفاده شد. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از طول ساقه‘ عملکرد محصول ‘اجزاء تشکیل دهنده عملکرد(تعداد و میانگین وزن میوه در بوته) ‘ تعداد و وزن میوه های سالم و میوه های آلوده به بیماری فیزیولوژیکی پوسیدگی گلگاه ‘ درصد مواد جامد محلول درمیوه و میزان رطوبت خاک‘ نتایج بررسی نشان داد که دور آبیاری روی طول ساقه و درصد تعداد میوه های سالم و آلوده به پوسیدگی گلگاه اثر معنی داری نداشت. ولی روی وزن متوسط میوه های سالم و میوه های آلوده و همچنین روی عملکرد و اجزاء تشکیل دهنده آن اثر مثبت معنی داری داشت. در دور آبیاری 7 روز یک بار درمقایسه با 14 روز یکبار مقدرمواد جامدمحلول کمتر بود. تیمارهای کاربرد ضایعات چای روی اغلب صفات اندازه گیری شده اثر مثبت معنی داری نشان داد. بطوری که طول ساقه به میزان 50 تا 64 درصد‘ عملکرد 25 تا 35 درصد ووزن متوسط میوه 19 تا 23 درصد درمقایسه با شاهد افزایش یافت. کاربرد ضایعات چای روی تعداد میوه در هر بوته اثری نداشت. ضمناً بین دور آبیاری وکاربرد ضایعات چای اثرمتقابل معنی داری بدست نیامد. اثر مقادیر ضایعات چای روی درصد وزنی و تعداد میوه های آلوده به پوسیدگی گلگاه نیز قابل توجه بود. به طوری که با افزایش مقدار مصرف ضایعات چای درصد تعداد میوه های آلوده به میزان 26 تا32 درصد و درصد وزنی میوه های آلوده به مقدار 30 تا 44 درصد درمقایسه با شاهد (بدون مصرف ضایعات چای) کاهش یافت. اندازه گیری درصد رطوبت خاک نشان داد که ضایعات چای در حفظ رطوبت خاک نقش موثری داشته و حفظ رطوبت خاک بیشتر از دور آبیاری روی صفات مورد بررسی موثربود.