.رابطه ضریب یکنواختی با زاویه پرتاب درآبیاری بارانی بافشار خیلی کم

نویسنده

چکیده

طرز کار چند آب پاش مختلف با زوایا ی پرتاب متفاوت ‘ تحت فشارهای مختلف خیلی کم درشرایط بدون وزش باد با معیار ضریب یکنواختی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مورد دو آب پاش که طرز کار بهتری داشتند . زاویه شیب پایه آب پاش تغییر داده شد تا زوایای پرتاب مختلفی ایجادد گردد. آزمایشات در فشارهای مختلف تحت شرایط بدون باد با افزایش زاویه پرتاب 6 درجه به 6 درجه انجام گرفت. در پایان ‘ یک نوع آب پاش با چهارزاویه پرتاب مختلف در شرایط وجود وزش باد آزمایشات گردید. در شرایط بدون باد‘ یک نوع آب پاش با چهار زاویه پرتاب مختلف در شرایط وجود وزش باد آزمایش گردید.
در شرایط بدون باد‘ زاویه پرتاب حدود 36 درجه بهترین نتیجه را عاید کرد ‘ دربادهای با شدت کم و متوسط (6-2 متر در ثانیه یا 47/4تا 42/13 مایل در ساعت) ‘ زوایه پرتاب حدود 30 درجه بهترین نتیجه را داد. دربادهای با شدت زیاد (بیشتر از 6 متر در ثانیه یا 42/13 مایل درساعت) ضریب یکنواختی با این زاویه پرتاب ‘ بخصوص در فواصل زیاد ‘ کاهش ناگهانی یافت.