بررسی کانیهای رسی برخی از خاکهای دشت مشهد با استفاده از اشعه x

نویسنده

چکیده

در این آزمایش که بمنظور مطالعه و شناخت کانیهای رسی انجام گرفت ‘ از 6 سری خاکهای منطقه دشت مشهد که از نظر وسعت واهمیت زراعی نماینده خاکهای منطقه هستند نمونه برداری انجام شد. سری های مذکور عبارتنداز : بحر آباد‘ رضوان ‘ کنه بیست ‘ غیاث آباد ‘ برزش آباد و شیرشتر. با استفاده از اشعه x کانیهای موجود در بخش رسی خاکهای مذکور مورد شناسایی قرار گرفتند . مینرالهایی که در اکثر این خاکها غالب می باشند عبارتند از: میکا‘ مونتموریلونیت‘ کائولینیت وکلریت . در بعضی نمونه ها مقدار قابل توجهی آتاپولژیت نیز دیده شد. میکاوکائولین وکلریت بطور یکنواختی در کلیه نمونه ها ملاحظه گردیده . در نمونه های بحر آباد ‘ کنه بیست و غیاث آباد ‘ مونتمور یلونیت بر اثر افزایش گلیسرول حالتی غیر عادی نشان می دهد که نمودار کم بودن بار الکتریکی بین دولایه این کانی است. سری های رضوان ‘ برزش آباد و شیر شتر مقدار قابل ملاحظه ای کانی آتاپولژیت را نشان دادند. بنظر می رسد که وجود مقدار زیاد گچ (بیش از 40 درصد) در پروفیل سری رضوان وکربنات کلسیم زیاد در سری های برزش آباد و شیر شتر شرایط مناسبی را جهت پیدایش این کانی بوجود آورده است.