اثر دور و روش آبیاری بر روی برخی از صفات کمی وکیفی طالبی سمسوری ورامین (Cucumis melo var.Reticulatus)

نویسنده

چکیده

اثر 5 دور (6‘8‘10‘12و 14روز یکبار) و دو روش مختلف آبیاری (جوی پشته سنتی با عمق جوی 50 سانتیمتر وجوی پشته نوین با شیار کم عمق) روی عملکرد‘ تعداد میوه در هر بوته ‘ وزن متوسط میوه‘ درصد مواد جامد محلول و درصد بوته میری طالبی سمسوری ورامین بمدت 3 سال با استفاده از طرح های مستطیل لاتین وکرت ها ی خرد شده درپنج تکرار مطالعه گردید. درهر دو روش آبیاری حداکثر عملکرد در دو آبیاری 6 و8 روز یکبار بدست آمد. اثر دور و روش آبیاری روی تعداد میوه در هر بوته ووزن متوسط میوه در سالهای مختلف متفاوت بود. با افزایش دور آبیاری درصد مواد جامد محلول افزایش و درصد بوته میری کاهش یافت. روش آبیاری سنتی درکلیه صفات مورد مطالعه برتری معنی داری نسبت به روش آبیاری نوین داشت . نتایج نشان دادند که با استفاده از روش آبیاری سنتی و با انتخاب دورهای آبیاری 6و 8 روز یکبار می توان عملکرد طالبی را افزایش داد و برخی از صفات کیفی را بهبود بخشید.