بررسی روش های مختلف مبارزه با علف های هرز ومقایسه اقتصادی آنها در مزارع گوجه فرنگی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین بهترین روش مبارزه با علف ها ی هرز مزارع گوجه فرنگی آزمایشاتی در سالهای 1355 و 1356 در مزرعه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گردید. در این آزمایشات اثر مبارزه شیمیایی با علف هرز کش های ترفلان به مقدار 2 و 3 لیتر درهکتار قبل از نشاء کاری وانید به مقدار 10 کیلوگرم درهکتار قبل و بعد از نشاءکاری مبارزه مکانیکی به صورت وجین دستی وماشینی وهم چنین تلفیق دو روش مبارزه شیمیایی ومکانیکی در یک طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی روش مبارزه تلفیقی به عنوان موثرترین روش مبارزه با علف های هرز مزارع گوجه فرنگی شناخته شد. حداکثر عملکرد و بازده اقتصادی با مصرف ترفلان به مقدار 2 لیتر درهکتا رقبل ا زنشاءکاری همراه به دست آمد. از نظر کنترل علف های هرز ومقدار عملکرد ‘ اثر علف کش ترفلان بهتر از علف کش انیدواثر وجین دستی بیشتر از وجین ماشینی بود با این وجود اختلاف آماری معنی داری بین علف کش های مذکور ووجین ماشینی بود. با این وجوداختلاف آماری معنی داری بین علف کش های مذکور ووجین ها مشاهده نشد.