بررسی ادوکسیون در منطقه باجگاه

نویسندگان

چکیده

بمنظور بررسی ادوکسیون یا انتقال افقی گرمای محسوس در منطقه باجگاه‘ محل دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز‘ از روش لیسیمتری استفاده شده است . که در آن مقادیر روزانه دمای هوا‘ رطوبت نسبی ‘ سرعت باد‘ تشعشع خورشیدی رسیده به زمین ‘ ساعات آفتابی ‘ تبخیر از تشک کلاس A وتبخیر و تعرق از لیسیمترهای نوع تعادل آبی د رطی سال زراعی 52-1351 در وسط یک مزرعه 4 هکتاری یونجه اندازه گیر گردید . مقایسه مقدار تخمینی تبخیر وتعرق پتانسیل (ETP) حاصله از روش لیسیمتری با تشعشع خالص (RN) نشان می دهد که نسبت ETP/Rn درماههای اردیبهشت لغایت شهریور بیشتر از واحد می باشد که این امر وجود ادوکسیون را در منطقه ثابت می کند.
با استفاده از آمار 13 ساله منطقه باجگاه ‘ مقادیر ETP با روش پنمن (واسنجی شده برا ی محل) و تشتک کلاس A و ETP حاصله از لیسیمتر نشان می دهد که مقدار ETP حاصله از روش تشتک بین 12 تا 44 درصد و یا بطو رمتوسط 25 درصد کمتر بر آورده شده است. با توجه به وجود ادوکسیون درمنطقه ‘ ضرایب ماهیانه ای برای تبدیل مستقیم تبخیر ا زتشتک کلاس A گیاه مرجع (یونجه) در محل باجگاه ارائه شده است.