ارزشیابی غذایی کنجاله های پنبه دانه تولید شده در ایران

نویسندگان

چکیده

ارزش غذایی انواع کنجاله های پنبه دانه ای که در ایران تحت شرایط مختلف تولید می گردند تعیین گردید.
گرچه میزان کل گوسیپول انواع مختلف کنجاله های پنبه دانه تقریبا یکسان بود . ولی مقدار گوسیپول نمونه های تهیه شده بروش پرسی‘ کمتر ا زنمونه های تهیه شده بروش پرس- اکستر اکسیون بود. با روش پرس- اکستر اکسیون بود. اختلاف د رمقدار لیزین قابل استفاده در نمونه هایی که توسط یک کارخانه در دو سال متوالی تهیه شده بود. بیشتر بعلت نوسانات جزئی در حرارت و فشار در موقع تهیه نمونه ها است.
کیفیت پروتئینی (G.P.V) در نمونه های تولید شده با روش پرسی ‘ پایین تر ازنمونه های تولید شده با روش پرس – اکستراکسیون بود. کیفیت پروتئینی نمونه ها ی یک کارخانه که د ردو سال متوالی جمع آوری شده بود‘ اختلاف معنی داری را نشان ندادند . انرژی قابل سوخت و ساز انواع کنجاله پنبه دانه با هم اختلاف معنی داری نداشتند.