روش های بررسی بیلان آب و تعیین اقلیم : مثالی در مورد باجگاه

نویسنده

چکیده

با استفاده از آمار 13 ساله (1358-1346) ایستگاه هواشناسی باجگاه که دروسط یک مزرعه 4 هکتاری یونجه در محل دانشکده کشاورزی شیراز د ر18 کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد‘ مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل ماهیانه با استفاده از روشهای تورنتویت ‘ اصلاح شده بلینی کریدل ‘ اصلاح شده پنمن ‘ جنس –هیز ‘ که سه روش اخیر برای محل واسنجی شده اند ‘ و تبخیر از تشتک کلاس A محاسبه گردید.
از مقایسه تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه شده بوسیله روشهای فوق الذکر با نیاز آبی گیاه یونجه اندازه گیری شده بوسیله لیسیمتر‘ نتیجه می شود که مقادیر حاصله از روشهای اول و دوم بترتیب خیلی کمتر وکمتر‘ مقدار حاصله از روش چهارم خیلی بیشتر‘ ولی مقادیر بدست آمده از فرمول اصلاح شده پنمن وتشتک کلاس A معرفهای خیلی بهتری از نیاز آبی گیاه یونجه در محل می باشند.
به کمک تبخیر وتعرق پتانسیل محاسبه شده بوسیله روشهای فوق الذکر با نیاز آبی گیاه یونجه اندازه گیری شده بوسیله لیسیمتر ‘ نتیجه می شود که مقادیر حاصله از روشهای اول و دوم بترتیب خیلی کمتر وکمتر‘ مقدار حاصله از روش چهارم خیلی بیشتر‘ ولی مقادیر بدست آمده از فرمول اصلاح شده پنمن و تشتک کلاس A معرفهای خیلی بهتری از نیاز آبی گیاه یونجه در محل می باشد.
به کمک تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه شده با روشهای تورنتویت و پنمن و با استفاده از دومین طبقه بندی اقلیم بوسیله تورنتویت ‘ بیلان آیی اقلیمی ونوع اقلیم در منطقه با جگاه تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصله‘ بطور متوسط کمبودآب از اوائل اردیبهشت تا اواسط آبان موجود بوده و نوع اقلیم محل براساس روش تونتویت نیمه خشک ‘ مزوترمال ‘ کمبود زیاد آب در تابستان با رژیم حرارتی اقلیم مزوترمال ‘ و بر اساس بقیه روشها که بمیزان اندازه گیری شده از لیسیمتر نزدیکترند‘ خشک‘ مگاترمال‘ بدون یا کمی آب مازاد در طی زمستان ‘ با رژیم حرارتی اقلیم مگاترمال می باشد. اما با توجه به وجود جریان انرژی افقی منطقه ای ‘ نوع اقلیم منطقه باجگاه خشک ‘ مزوترمال ‘ بدون یا کمی آب مازاد درطی زمستان ‘ با رژیم حرارتی مزوترمال در نظر گرفته می شود.