اثر فاصله ردیف کاشت وتراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان

نویسندگان

چکیده

اثرات فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه‘ رقم ورامین ‘ در سال 1372 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی گردید. آزمایش با طرح کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار پیاده شد. فاکتوراصلی شامل چهار فاصله بوته (10‘15‘20و25 سانتیمتر) بود. شاخص سطح برگ‘ ارتفاع گیاه ‘ ارتفاع پایین ترین شاخه رویشی ‘ وزن خشک اجزاء گیاه و وزن خشک تک بوته در 50‘80‘110‘140و170 روز بعد از کاشت در سطح کرتهای فرعی ارزیابی شدند. شاخص سطح برگ و وزن خشک برگ‘ ساقه وگیاه در واحد سطح در کلیه مراحل رشد تحت تأثیر فاصله ردیف قرار گرفته و با کاهش فاصله ردیف افزایش یافتند. اثر فاصله ردیف برا رتفاع گیاه ووزن تک بوته کاهش یافت‘ ولی وزن خشک غوزه در نیمه دوم فصل رشد معنی دار شد. با کاهش فاصله ردیف‘ ارتفاع گیاه ووزن تک بوته کاهش یافت‘ ولی وزن خشک غوزه در واحد سطح در کلیه مراحل رشد تحت تأثیر فاصله بوته قرار گرفته و با کاهش فاصله بوته افزایش یافتند . ولی وزن خشک تک بوته و ارتفاع گیاه با افزایش فاصله بوته افزایش پیدا کردند. ارتفاع پایین ترین شاخه رویشی نیز با کاهش فاصله بوته افزایش یافت. اثر متقابل فاصله ردیف کاشت و فاصله بوته برشاخص سطح برگ در 110 روز بعد از کاشت ووزن خشک غوزه با فاصله ردیف 50 سانتیمتر و فاصله بوته 10 سانتی متر بدست آمد. با توجه به نتایج فوق ممکن است نتیجه گرفت که تراکم 20 بوته در متر مربع (فاصله ردیف 50 سانتیمتر با فاصله بوته 10 سانتیمتر) می تواند برای تولید پنبه ‘ رقم ورامین در شرایط مشابه آزمایش حاضر مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها