دوره و شماره: دوره 4، شماره 0 - شماره پیاپی 1223، تیر 1377 
اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی

سیدرضا میرایی آشتیانی؛ همایون ظهیر الدینی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه