اثر جیره های رقیق شده در دوره های آغازین و رشدی روی توان تولیدی وخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

دو آزمایش جداگانه جهت مطالعه اثر رقت جیره روی توان تولیدی جوجه های گوشتی در تابستان و زمستان انجام گرفت. در آزمایش اول جوجه خروسها و جوجه مرغهای یک روزه جداگانه با جیره آغازین حاوی 3100 کیلوکالری انرژی (MEn) و 3/22% پروتئین (جیره 1) برای 7 روز تغذیه شدند. در اولین روز هفته دوم جوجه های هر گروه جنسی به 24 زیر گروه 20 تایی با وزن مساوی در24 جایگاه قرارداده شدند. جوجه های 12 جایگاه از هر جنس با جیره 1 و جوجه های 12 جایگاه با جیره های 1و2‘3و4 بترتیب حاوی 20‘ 30و 40% پوست برنج و 2480‘ 2170و 1860 کیلوکالری انرژی درکیلوگرم و 8/17‘ 6/15و 6/13% پروتئین برای 7 روز تغذیه شدند. در هفته سوم مجددا جوجه ها با جیره 1 و در دنباله آن با جیره رشدی (جیره 5) حاوی 3100 کیلوکالری انرژی در کیلوگرم و 19% پروتئین برای 14 روز تغذیه شدند. در هفته ششم ‘ جوجه ها ی 12 جایگاه از هر جنس که درمرحله اول با جیره ا تغذیه شده بودند با جیره های 5 و3 جیره رقیق شده با 20‘30و 40% پوست برنج دارای 2480‘ 2170و1860 کیلوکالری انرژی و 5/15‘ 6/13و 6/11% پروتین (جیره های 6‘7و8) تغذیه شدند و بعد از آن ‘ تمام جوجه ها با جیره پایانی حاوی 3200 کیلوکالری انرژی و 18% پروئین (جیره 9) تا سن 56 روزگی تغذیه شدند. شرایط آزمایش دوم مانند آزمایش اول بودولی در این آزمایش فقط از جوجه خروس استفاده گردید.
در آزمایش اول : وزن جوجه خروسها و جوجه مرغها در سن 14-7 روزگی تغذیه شده با جیره های 1‘2‘3و4 به ترتیب برابر 287‘275‘267‘249‘262‘259‘251و245 گرم (05/0>p) داشتند. میانگین وزن وخوراک مصرفی هفتگی جوجه خرسها در سن 42-35 روزگی تغذیه شده با جیره 5‘6‘7و8 بترتیب 2098‘2006‘1917 و 1906 گرم و 1148‘ 1206‘1231و 1341 گرم بود و تفاوت بین میانگین ها در هر دو حالت در سطح 05/0 معنی دار بود. میانگین وزن جوجه مرغها در این مرحله برابر 1761‘1695‘1712و1561 وخوراک مصرفی 897‘976‘1050‘1047(05/0>p) بود. در آزمایش دوم:وزن جوجه خروسها تغذیه شده با جیره های 1‘2‘3 و4 در مرحله اول محدودیت خوراکی بترتیب 332‘323‘314و289گرم 05/0>p بود ومیانگین خوراک مصرفی هفتگی برابر 262‘292‘315 و 321 05/0>p گرم بود. در مرحله دوم محدودیتهای خوراکی این اوزان بهمان ترتیب 2028‘1929‘1870و1791و1050‘1180‘1210و1221 گرم بود 05/0>p .میانگین وزن وخوراک مصرفی هفتگی جوجه ها در آزمایش دوم در هفته هشتم به ترتیب برابر 2997‘3003‘2936و2900 گرم و 1184‘1136‘1111و 1078 گرم بود.اختلاف بین میانگین ها برای هر دومعیار معنی دار( 05/0>p) بود. اثررقت جیره ها روی چربی بطنی در هر دو آزمایش معنی دار نبود. درصد لاشه و قطعات تحت تأثیر رقت جیره ها قرار نگرفته بود. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد که مصرف جیره های رقیق شده تا سطح 30% اقتصادی می باشد.

کلیدواژه‌ها