اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

نظریه توانایی جوجه ها در تنظیم میزان مصرف خوراک به منظور استحصال مقدار انرژی مورد نیاز‘ یک نظریه فراگیر است و تقریبا مقبولیت همگانی دارد. علیرغم این موضوع‘ نتایج برخی از پژوهشها این نظریه را به طور کامل تأیید نکرده و نشان می دهدکه جوجه ها نمی توانند مصرف انرژی ‘ انرژی بیشتری مصرف خواهندکرد. به منظور بررسی بیشتر این موضوع‘ که به عنوان اصلی بنیادی در تنظیم جیره های غذایی طیور مطرح است ‘ سه آزمایش طراحی و اجراء شد. در آزمایشهای اول و دوم که وجه اختلاف آنها در فصل انجام آزمایش (بترتیب تابستان و پاییز) بود‘ پنج جیره غذایی حاوی سطوح مختلف انرژی به جوجه های گوشتی از آمیخته تجاری آرین خورانده ومصرف خوراک آنها اندازه گیری شد. درآزمایش سوم دو جیره غذایی که از نظر غلظت انرژی تفاوت داشتند به جوجه های گوشتی از دو آمیخته تجاری آرین و ودت خورانده شده و به این ترتیب اثر متقابل ژنوتیپ و سطح انرژی به مواد مغذی برای تمام جیره های آزمایشی تغذیه شده در هر یک از دوره های رشد ثابت نگه داشته شد . بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می رسد جوجه ها‘ صرفنظر از سطح انرژی جیره‘ تا حد سیری فیزیکی خوراک مصرف نموده و توانایی تنظیم مصرف خوراک به منظور استحصال مقدار مشخصی از انرژی را ندارند.

کلیدواژه‌ها