بررسی نقش سازه های ترویجی در جلب مشارکت کشاورزان د رکنترل تلفیقی سن گندم(IPM)

نویسندگان

چکیده

مدیریت تلفیقی یا کنترل تلفیقی آفات (IPM) Inregrated Pest Management ‘ نظام مبارزه علیه آفات است که در آن با توجه به محیط زیست و خواص زیست شناختی آفت‘ از کلیه فنون و روشهای مناسب استفاده می شود تا جمعیت آفت زیر سطح آستانه زیان اقتصادی نگهداشته شود. این نظام مبارزه از سال 1374 در ایران به منظور کنترل سن معمولی گندم در حال اجراست . کشاورزان در اجرای IPM ‘ نقش اصلی و مرکزی دارند به همین دلیل ترویج مسئولیت سنگینی برای انتقال فن آوری IPM و جلب مشارکت مردم برای اجرای این فن آوری ایفا می کند. این تحقیق به منظور بررسی نقش سازه های ترویجی در جلب مشارکت کشاورزان در IPM دراستانهای همدان وکرمانشاه انجام شده است. نمونه آماری 129 کشاورز گندم کار بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای از جامع کل انتخاب شده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهدکه بین میزان مشارکت کشاورزان د ر IPM و ملاقات کشاورزان با مروج ‘ مقدار محصول‘ ملاقات با کشاورزان نمونه‘ ملاقات با رهبران محلی ومیزان آگاهی کشاورزان در مورد سن گندم ارتباط مثبت ومعنی داری در سطح 5 درصد وجود دارد . همچنین بین سن کشاورزان و میزان تجربه آنها در کشاوزری با مشارکت آنها در IPM رابطه منفی ومعنی داری در سطح 5 درصد وجود دارد. با استفاده از رگرسیون چند متغییری مشخص گردیدکه ‘ مقدار محصول بیش از هر عامل دیگری در مشارکت مردم در IPM موثر است ‘ تجربه کشاورزی (با تأثیر منفی) وملاقات با رهبران محلی وملاقات با مروج سه عامل اساسی دیگر در این رابطه بودند . از مقایسه میانگین مشخص گردید. میزان مشارکت کشاورزان در IPM دراستانهای مختلف یکسان نیست.