بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد‘ اجزاء آن و درصد پروتیین خام ماش

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات تاریخ بر عملکرد ودرصد پروتیین ماش آزمایشی طی دو سال در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج انجام شد . این آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در 4 تکرار اجرا گردید . تاریخهای کاشت به عنوان عامل اصلی شامل چهار سطح و ارقام به عنوان عامل فرعی در چهار سطح بودند. ارقام ماش شامل گوهر‘ پرتو‘ مهر و NCM-1 که در سال 1373 و1374 د رتاریخهای 25 اردیبهشت ‘ 10 خرداد‘ 25 خرداد و 10 تیر کشت شدند. صفاتی از قبیل طول ساقه اصلی ‘ تعداد گره در ساقه اصلی‘ شاخص برداشت ‘ عملکردبیولوژیکی ‘ عملکرد دانه و درصد پروتئین و غیره اندازه گیری شدند. اثر تاریخ کاشت برای طول ساقه اصلی و درصد پروتئین در هر دو سال معنی دار نبوده ولی برای بقیه صفات دیگر معنی دار بود. در تاریخ کاشت های 10 و25 خرداد بیشترین شاخص برداشت‘ وزن 100 دانه ‘عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه حاصل گردید. بین ارقام ماش در مورد کلیه صفات به جز طول ساقه اصلی اختلاف معنی داری وجود داشت . رقم پرتو کمترین شاخص برداشت را داشت و رقم NCM-1 به علت داشتن تعداد دانه و تعداد غلاف کمتر درهر بوته کمترین را دارا بود. درصد پروتئین رقم گوهر کمتر از ارقام دیگر بود. NCM-1 و گوهر وزن صد دانه بیشتری نسبت به ارقام دیگر داشتند.

کلیدواژه‌ها