مقیاس کارایی مزارع کشاورزی درشهرستان کرمان

نویسنده

چکیده

در حالت کلی اعتقاد بر آن است که پدیده بازده نزولی نسبت به مقیاس در تولید محصولات کشاورزی وجود دارد. چنین پدیده ای بدین معناست که اگر همه نهاده های تولید به یک نسبت معین افزایش پیدا می کنند . مقدار محصول با نسبت کمتری افزایش می یابد . به بیان دیگر تحت این شرایط و از نظرافزایش کارایی تکنیکی (فنی) بهتر است تولید آن محصول د رتعداد زیادتری واحدهای تولیدی یا مزارع کوچکتر صورت گیرد. بمنظور بررسی آنکه آیا این امر به نوع پرسشنامه از طریق مصاحبه با آنها‘ آمار و ارقام مربوط به نهاده و ستاد گروههای مختلف محصولات یعنی غلات ‘ صیفی جات‘ جالیز حبوبات و محصولات غده ای و علوفه ای جمع آوری گردید. سپس با استفاده ا زنرم افزار کامپیوتری SPSS ابتدا توابع تولید این محصولات به شکل ترانزیندنتال بر آورد گردید. سپس ضرایب حساسیت تولید نهاده های مختلف برای هر یک از گروه محصولات مزبور محاسبه ونهایتا ضریب کشش کلی تولید به تفکیک آن محصولات محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که گرچه بدون توجه به نوع محصول د رمجموع بازده نزولی نسبت به مقیاس وجود دارد ولیکن این امر بر حسب نوع محصول همواره صادق نیست . زیرا در تولید غلات و صیفی جات بازده صعودی نسبت به مقیاس وجود داشته است که حاکی از آن است که بالابردن کار آیی فنی ایجاب می کند تولید این محصولات در مزارع با اندازه بزرگتر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها