مقایسه لاین های نسل هشتم حاصل از سه روش گزینش بالک در گندم نان

نویسندگان

چکیده

در سال 1359 بین گندم کرج 1 با ناز و آذر در دو آزمایش جداگانه تلاقی داده شد . گزینش در نتایج حاصل به سه روش بانک انتخابی‘ بانک ناقص و بالک کامل انجام شد. در سال 1365 از هر روش گزینش 200 تک خوشه انتخاب و درسال 1368 از لاین های موجود برای هر روش 40 لاین و درسال 1369 نهایتا در هر آزمایش برای هر روش گزینش 26 لاین انتخاب و به همراه سه شاهد والدین در قالب طرح لاتیس ساده 9*9 در دو آزمایش جداگانه کشت شد. روش های گزینش برای کلیه صفات مورد مطالعه جداگانه مقایسه گردیدند. تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه برای 81 لاین در هر آزمایش بطور جداگانه انجام شد. ضمناضریب همبستگی و وراثت پذیری برای صفات مورد مطالعه محاسبه شد. در مقایسه روش های گزینش برای عملکرد دانه بانک انتخابی نسبت به بانک ناقص و کامل برتری کامل داشت اما بین دو روش بانک ناقص وکامل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. برای وزن هزار دانه در آزمایش اول بانک انتخابی برتری داشتند. درمقایسه روش ها برای عملکرد بیولوژیک تفاوت چندانی بین روشهای گزینش مشاهده نشد. در تجزیه واریانس بر اساس 81 تیمار در آزمایش اول تیمارها از نظر وزن هزار دانه و در آزمایش دوم علاوه بر وزن هزار دانه از لحاظ عملکرد دانه با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند. نتایج حاصل از محاسبه وراثت پذیری نشان داد که وزن هزار دانه دارای وراثت پذیری بالایی می باشد. همبستگی عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در هر دو آزمایش مثبت ومعنی دار بود. بین عملکرد دانه و وزن هزار دانه فقط در آزمایش اول همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت . همبستگی عملکرد بیولوژیک با ارتفاع بوته در هر دو آزمایش مثبت و معنی دار بود در صورتی که بین این صفت با شاخص برداشت همبستگی مشاهده نشد.عملکر د دانه با درصد پروتئین و عدد زلنی همبستگی منفی و معنی دار داشت و بین درصد پروتئین و حجم نان وعدد زلنی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. بین شاخص برداشت و درصد پروتئین وعدد زلنی در هر دو آزمایش ارتباط معکوس و معنی دار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها