اثر اتفن‘ کلرید سدیم و اسید استیک بر روی کیفیت خرمای مضافتی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین تأثیر تیمارهای پس از برداشت بر رساندن و کیفیت خرما اتفن‘ اسید استیک‘ کلرید سدیم و ترکیب اسید استیک وکلرید سدیم روی خرمای مضافتی مورد مطالعه قرار گرفت . خرمای رقم مضافتی در اواخر مرحله خلال از یک باغ تجارتی واقع در شهرستان بم برداشت گردید و پس ازشستشو و ضدعفونی با غلظتهای مختلف اتفن(0‘500‘1000‘2000‘2500 قسمت در میلیون) وهمچنین اسید استیک دودرصد‘ کلرید سدیم دو درصد و ترکیبی از این دوماده تیمار گردید. در تیمار اتفن‘ میوه ها در محلول اتفن بمدت 10 دقیقه غوطه ور شدند ودر مورد دوم کلرید سدیم و اسید استیک دو درصد روی میوه ها مه افشان گردیدند‘ در تیمار ترکیبی میوه ها ابتدا با اسید استیک دو درصد و بلافاصله پس از آن توسط کلرید سدیم دو درصد مه افشان شدند. پس از تیمار‘ میوه ها بمدت 72 ساعت در دمای 38 تا 40 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 85-90 درصد قرار گرفتند و پس از آن به سردخانه (دمای 1?C± و رطوبت نسبی 90-80 درصد ) برای مدت سه ماه منتقل گردیدند ونمونه برداریهای لازم در پنج مرحله صورت پذیرفت . اتفن بطور معنی داری باعث افزایش درصد مواد جامد محلول گردید که با افزایش غلظت اتفن بکار رفته نسبت مستقیم داشت اما بر سایر پارامترهای اندازه گیری شده بی تأثیر و یا فاقد تأثیر مشخصی بود. کلرید سدیم 2 درصد‘ اسید استیک 2 درصد وکاربرد توأم این دوماده بطور معنی داری سبب افزایش مواد جامدمحلول ‘ کاهش سفتی بافت و محتوای رطوبت میوه گردید. بهترین نتیجه با اسید استیک 2 درصد بدست آمد اما میوه های تیمار شده با کلرید سدیم از نظر ظاهری دارای کیفیت بهتری بودند. در هر دو آزمایش‘ قرار گرفتن نمونه ها بمدت سه روز در دمای 38 تا 40 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد بطور معنی داری باعث تشدید رسیدن‘ افزایش موادجامد محلول وکاهش سفتی گوشت میوه گردید. میوه های تیمار شده پس از گذشت 3 ماه از شروع انبا داری‘ دارای کیفیت مناسب و قابل عرضه به بازار بودند. بطور کلی نتیجه گرفته شد که برداشت خرما در اواسط تا اواخر مرحله خلال و تیمار کلرید سدیم درغلظت دو درصد پس از شستشو و ضدعفونی وهمچنین قراردادن محصول تیمارشده بمدت 72 ساعت در دمای 40-38 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد‘ یک روش سریع واقتصادی برای رساندن مصنوعی خرمای مضافتی می باشد.

کلیدواژه‌ها