شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین)

نویسندگان

چکیده

رابطه بین آللهای زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-GS) و ارزش نانوایی در 81 رقم از گندمهای ایرانی و خارجی با استفاده از روش SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. درمکان ژنی GLU-A1 زیر واحدهای 1و*2 که آللهای خوبی برای کیفیت هستند در 31 درصد ارقام دیده شدند. درمکان ژنی GLU-D1 زیر واحدهای 10+5 که آللهای بسیار مطلوبی برای کیفیت و ارزش نانوایی هستند و زیر واحدهای 12+4 ‘ 12+3 و 12+2 که در مقایسه با زیر واحدهای اخیر آللهای نامطلوبی برای کیفیت نانوایی به شمار می روند به ترتیب در 30% و 70% ارقام وجود داشتند. امتیاز ارزش نانوایی ارقام با توجه به زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-GS) و طبقه بندی پایین مشخص گردید. در این مطالعه 9% ارقام دارای کیفیت خوب (امتیاز 10) و 51% ارقام دارای کیفیت نانوایی ضعیف (امتیاز 7-4) بودند. زیرواحدهای جدیدی نیز در سه رقم گندم ایرانی مشاهده گردیدند که با ژنوتیپ *10 + **2 نامگذاری شدند.

کلیدواژه‌ها