واکنش انتقال مجددماده خشک نسبت به خشکی و نیتروژن در شش رقم جو در شرایط گلخانه

نویسندگان

چکیده

دریک آزمایش گلخانه ای انتقال مجدد کربوهیدرات بعد ا زمرحله گلدهی در شش رقم جو در دو سطح کود نیتروژن (معادل 50و100 کیلوگرم نیتروژن درهکتار) و در دو شرایط تنش خشکی وعدم تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بدون تنش خشکی ‘ میزان متفاوت عملکرد ارقام در عکس العمل به نیتروژن با انتقال مجددکربوهیدرات از اندامهای هوایی همبستگی نشان داد. در حالیکه چنین رابطه ای ‘ در شرایط تنش خشکی مشاهده نگردید.علی رغم تفاوت بین ارقام از نظر انتقال مجدد کربوهیدرات به دانه‘ این ویژگی همبستگی قوی با میزان عملکرد دانه نشان نداد. اگر چه نتایج بدست آمده وجود تغییرات در وزن دانه و ثبات وزن دانه را در بین ارقام مختلف ثابت نمود‘ اما این امر نمی تواند با توانایی انتقال کربوهیدرات از قسمتهای رویشی در ارتباط باشد . نتایج آزمایش بدست آمده نشان داد که رقم Skiff عکس العمل مثبتی از نظر عملکرد نسبت به نیتروژن در شرایط تنش خشکی داشته است. درحالی که رقم Weeah واکنشی نسبت به نیتروژن از خود نشان نداد. میزان انتقال مجدد کربوهیدرات از اندامهای هوایی گیاه به دانه در رقم Weeah کمتر بود. درحالی که میزان آن در رقم Stirling نسبت به سایر ارقام بیشتر بود. در این رابطه می توان اظهار داشت که رقم Skiff که دارای وزن دانه متغیر بود ا ز نظر انتقال کربوهیدرات کمتری به دانه برخوردار بود. پس می توان اظهار داشت که هرگاه شدت تنش خشکی پس از مرحله گلدهی کم باشد. عکس العمل عملکرد دانه نسبت به نیتروژن افزایش یافته ولی مقدار نیتروژن نهایی دردانه کاهش می یابد. لذا تنش خشکی به میزان کمتری بر روی کاهش کیفیت دانه واندازه آن در ارقام جو از نظر میزان کربوهیدرات تأثیر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها