طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری عمق کارگاوآهنها

نویسندگان

چکیده

در کشاورزی مکانیزه اندازه گیری عمق کار ادوات خاک ورزی از اهمیت خاصی برخوردارمیباشد. آگاهی از عمق کارگاوآهنی می تواندکنترل یکنواختی عملیات در مرحله تهیه زمین و در نتیجه افزایش عملکرد محصول را به دنبال داشته باشد. درمحاسبه نیروی کشتی مورد نیاز گاو آهن ونیز بررسی پیرامون کارایی ماشینهای کشاورزی اندازه گیری عمق کار ضروری می باشد. در این تحقیق برای تعیین عمق کارگاو آهن های برگداندار ‘ چیزل و بشقابی دستگاهی طراحی و ساخته شد که با نصب بر روی قاب آن می تواند عمق کار را بصورت لحظه ای ثبت و به نمایش بگذارد و دستگاه فوق از سه قسمت مبدل‘ نمایش دهنده و ثبات تشکیل شده است. پس از تکمیل مراحل طراحی و ساخت وسیله بر روی قاب گاو آهن برگرداند سوار نصب و در مزرعه مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج آزمایش های انجام شده حاکی از عملکرد مناسب سیستم طراحی شده ای که نتایج ان در این مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها