دوره و شماره: دوره 4، شماره 0 - شماره پیاپی 1224، فروردین 1377 
طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری عمق کارگاوآهنها

رضا علیمردانی؛ مسعود شهربانونژاد؛ علیمحمد برقعی


اثر گل گوگرد وکاه غنی شده برخصوصیات پشم بره ها

نصرت اله طاهر پوردری؛ علی نیکخواه؛ منوچهر منعم؛ ناصرکاشانیان


اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی

دکتر مه لقا قربانلی؛ دکتر رضا حیدری؛ دکتر مجید نوجوان؛ مهندس طیبه فربودنیا