تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک در رشد ونمو دانهال های بنه و کلخوک

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات اسید جیبرلیک (100‘ 250‘ 500‘ 750‘1000قسمت در میلیون)بر رشد ونمو دانهال بنه (M cia mutica F.?) و دانهای کلخوک (p.khinjuk stocks) به اجرا در آمد . نتایج نشان داد که اسید جیبرلیک بطور معنی داری سبب افزایش طول میانگره وزن تر وخشک شاخسارهای هر دو گونه در مقایسه با شاهد گردید در حالی که تأثیری بر روی ریشه ها نداشت. اسید جیبرلیک هرچند که در غلظت های بالا فاکتورهای گفته شده را افزایش داد ولی به وضوح سبب بد شکلی هایی در دانهال ها شد بررسی ها همچنین نشان داد که بیشترین اثر جبیرلیک در افزایش رشد طولی شاخساره مربوط به روزهای پانزدهم تا سی ام بعد از محلول پاشی بوده است.

کلیدواژه‌ها