اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی

نویسندگان

چکیده

اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتئینهای محلول و اسید امینه دورقم نخود ایرانی بنامهای جم وکاکا در دومرحله رشد رویشی و زایشی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمایش نشان داده اند که در اثر تنش خشکی بمدت سه هفته ‘ پروتئینهای محلول هر دو رقم در اندامهای هوایی و ریشه درهر دو مرحله رشد‘ کاهش یافته و برعکس میزان اسیدها ی امینه افزایش یافته است. آنالیز آماری تغییرات میزان پروتئینهای محلول دو رقم در دو مرحله رشد نشان داد که اختلاف دو مرحله رشد معنی دار نبوده ولی افزایش اسیدهای امینه رقم کاکا بیشتر از رقم جم می باشد. این امر نشان می دهدکه رقم کاکا در برابر تنش خشکی مقاومتر ازرقم جم بوده است. بررسی تغییرات هر یک از اسیدهای امینه نشان داد که اسید اسپارتیک‘ اسید گلوتامیک‘ پرولین‘ لوسین و ارژینین در اثر تنش خشکی درهردو رقم افزایش پیدا کرده و اسیدهای امینه دیگر تغییر معنی دار نداشته اند.

کلیدواژه‌ها