بررسی استفاده از ویناس چغندر قند در تغذیه نیمچه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی امکان استفاده از ویناس (پساب حاصل از فرایند قندگیری از ملاس) در تغذیه گوشتی ‘ آزمایشی با استفاده از نسبت های 0‘ 2‘4و6 درصد ویناس چغندرقند در جیره های با انرژی کاملا یکسان (Isocaloric) دارای 2900 کیلو کالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم ‘ انجام شد. ویناس مورد استفاده از کارخانه قند نیشابور تهیه گردید. با جیره های موصوف 96 قطعه جوجه خروس نژاد تجاری لوهمن پس از سن ده روزگی به مدت 6 هفته (سه هفته جیره مرحله آغازی و سه هفته جیره مرحله رشد) تغذیه شدند. در طول آزمایش مصرف غذا ‘ مصرف آب‘ افزایش وزن و رطوبت نسبی بستر بصورت هفتگی برای هر واحد آزمایش جداگانه اندازه گیری گردید. بازده غذایی و هزینه غذای مصرفی در ازای هر کیلوگرم وزن زنده تولیدی نیز محاسبه شد. نتایج تجزیه آماری نشان داد که تفاوت بین جیره ها در رابطه با متغییرهای مذکور‘ غیر از هزینه خوراک مصرفی معنی دار نبود. با توجه به افزایش هزینه خوراک مصرفی درازای هر کیلوگرم وزن زنده تولیدی‘ استفاده از ویناس در تغذیه جوجه های گوشتی قابل توصیه نیست. بازرسی اندامهای داخلی دو قطعه ازجوجه های مربوط به هر جیره پس از پایان آزمایش مشکل خاصی رانشان نداد و تفاوت نسبت وزن کبد و کیسه صفرا به وزن بدن در مقایسه نیمچه های تغذیه شده با جیره های مختلف معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها