اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش اثر حرارت دادن و آمونیاکی کردن دانه جو روی تولید شیر‘ ترکیبات شیر و اسیدیته شکمبه مطالعه گردید. دانه جو در حرارت 120-115 درجه سانتیگراد تف داده شد. برای تهیه جو آمونیاکی شده ‘ 100 کیلو گرم دانه جو با 75 کیلو گرم محلول 4% اوره مخلوط و بمدت 60 روز سیلو گردید . در این آزمایش بر اساس یک طرح چرخشی متوازن 12 رأس گاو هلشتاین شیرده با وضعیت یکسان (10±52 روز پس از زایش) با جیره های غذایی هم مانند از نظر مواد و درصد اجزاء متشکله (37% یونجه و 63% کنسانتره) و ترکیبات شیمیایی و انرژی حاوی جو فرآیند نشده (جیره 1) ‘ جو آمونیاکی شده (جیره 2) ‘ جو تف داده شده (جیره 3) و جو تف داده شده و آمونیاکی شده (جیره 4) درسه دوره متوالی چهار هفته ای با یک هفته فاصله بین دو دوره تغذیه شدند. میانگین شیر تولیدی (بر مبنای 4% چربی) گاوهایی که از جیره های 1‘2‘3‘و4 و تغذیه شده بودند. بترتیب برابر b94/20‘a20/3‘a28/3 و a55/3 بود. این روند در مورد درصد پروتئین برابر a11/3‘a30/3 ‘b96/2 ‘a06/3 بود . میانگین درصد کل موادجامد شیر گاوهای تغذیه شده با جیره 2(4/12) ‘ با جیره 4(07/12) بیشترین ولی تغذیه شده با جیره 1 (6/11) و جیره 3(90/11) کمترین بود که تفاوت بین دومیانگین اول با دو میانگین دوم معنی دار بود (05/0>p) ‘ ماده خشک مصرفی گاوهابه ازای یک کیلوگرم شیر تولیدی برای جیره های 1‘ 2‘ 3 و4 بترتیب برابر 10/1 ‘ 04/1 ‘ 03/1و00/1 کیلوگرم بود. pH شکمبه گاوهای تغذیه شده با جیره 1 پایین ترین (02/6) و با جیره 4 بالاترین (43/6) بود که اختلاف بین آنها معنی دار بود (05/0>p) . میانگین pH مدفوع گاوهای تغذیه شده با جیره ها به ترتیب برابر 12/6‘13/6‘12/6 و20/6 بود که تفاوت بین آنها معنی دار نبود. با توجه با این یافته ها چنین استنتاج می گردد. که با آمونیاکی کردن ویا تف دادن جومی توان درصد چربی شیر‘ مقدار شیر تولیدی گاوها را افزایش داده و احتمالا بروز اسیدوز در گاوها را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها