تأثیر بیمه برکارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان: کاربرد تابع مرزی تصادفی

نویسنده

چکیده

در مطالعه جاری تأثیر بیمه محصولات کشاورزی بر کارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان منطقه کوار مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نموه گیری خوشه ای دو مرحله ای دربهار 75 جمع آوری شد. از «تابع تولید مرزی تصادفی» ‘ و روش «معادل قطعی محتمل برابر» برای تعیین شاخص های کارایی فنی و ضرایب ارو- پرات بهره برداران بیمه شده و بیمه نشده استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین کارایی های فنی در گروه بیمه شده‘ بطور قابل ملاحظه ای ‘ بیشتر از گروه بیمه نشده است. میانگین کارایی ها ی فنی گروههای بیمه شده و نشده ‘ به ترتیب 08/73 و 09/65 در صد براورد گردید. تخمین و تحلیل ضرایب ارو- پرات بهره برداران نشان داد که هر چند مقدار آن در گروه بیمه شده در مقایسه با گروه دیگر کمتر است ولیکن تفاوت بین دو گروه معنی دار نیست.

کلیدواژه‌ها