ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس

نویسندگان

چکیده

همدمای لانگ مویر و فروند لیچ با داده های جذب سطحی فسفر در ده خاک شدیدا آهکی استان فارس که دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوتی بودندبرازش داده شد . در این تحقیق ‘ 2 گرم خاک برای مدت 24 ساعت با 40 میلی لیتر محلول کلرید کلسیم 01/0 مولار محتوی 100-5 میلی گرم فسفر در لیتر به تعادل رسانیده شد. مقدار فسفر ناپدید شده از محلول در پایان مدت تعادل بعنوان فسفر جذب شده در نظر گرفته شد.سپس به منظور مطالعه رابطه بین ویژگیهای جذب و آزاد سازی فسفر‘ خاکها تیمارشده با فسفر بوسیله کلرید کلسیم 01/0 مولار عصاره گیری گردید. با برازش داده های جذب فسفر با فرم خطی همده ای لانگ مویر‘ دو قسمت خطی متقاطع بدست آمد که احتمالا نشان دهنده دومحل جذبی با میل ترکیبی متفاوت برای فسفر است. محلهای جذبی در قسمت اول (غلظت ها ی کم محلول تعادل) دارای ثابت انرژی پیوندی (k1) بمراتب بیشتر از قسمت دوم (غلظت های زیاد محلول تعادل) بودند. داده های جذب فسفر با همده ای فروند لیچ نیز قابل توجیه بود. حداکثر جذب فسفر محاسبه شده از همده ای لانگ مویر در یک رگرسیون چندمتغییره با pH (خمیر اشباع) مقدار رس و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک همبستگی مثبت و با کربنات کلسیم معادل همبستگی منفی نشان داد. بین فسفر جذب شده و آزاد شده یک رابطه خطی مشاهده گردید که شیب آن برای خاکهای مختلف متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها