تعیین منحنی مشخصه رطوبتی آب خاک و ضرائب هیدرولیکی خاک از رده دانه بندی

نویسنده

چکیده

اندازه گیری منحنی مشخصه رطوبتی آب خاک و ضرائب هیدرولیکی آن در آزمایشات صحرایی آزمایشگاه مشکل وهمراه با صرف هزینه و وقت بسیار می باشد. بنابراین استفاده از روشهای تخمینی در این رابطه ضروری به نظر می رسد. روش تخمینی منحنی رطوبتی آب درخاک در این تحقیق بیشتر برای خاکهای ریزدانه با بیشترین دامنه پراکندگی قطر ذرات خاک مناسب بوده وهر چه بافت خاک درشت دانه تر و دامنه پراکندگی قطر ذرات خاک کمتر باشد میزان خطا بین منحنی رطوبتی تخمینی و اندازه گیری شده بیشتر خواهد شد. البته جهت اطمینان بیشتر از این نتیجه لازم است که تعداد بیشتری نمونه خاک تهیه گردد و پس از آزمایشات متعدد بدین نتیجه رسید لیکن در این تحقیق بین دونمونه خاک با بافتهای مختلف آن که پراکندگی بین ذرات خاک بیشتر بوده جواب بهتری نسبت به روش ارائه شده داده است. در تخمین تابع هدایت آبی (تغییرات ضریب آبگذری غیر اشباع نسبت به رطوبتهای خاک) از دوروش مارشال و شپارد استفاده گردید . به نظر می رسد که روش مارشال در تخمین تابع هدایت آبی نسبت به بافت و رطوبت خا ک حساسیت کمتری نسبت به روش تخمینی شپارد دارد و درخاکهای با پراکندگی یکنواخت قطر ذرات خاک روش شپارد تخمین بهتری از تابع هدایت آبی خواهد داد.

کلیدواژه‌ها