بررسی مقاومت ارقام یونجه به سر خرطومی برگ یونجه (Hypera postica GyII)

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی مقاومت ارقم یونجه به سرخرطومی‘ از بین 124 رقم ا زیونجه های مختلف بومی (ایرانی) و غیر بومی(خارجی) ‘ سه آزمایش صحرائی و یک آزمایش گلخانه ای مورد استفاده قرار گرفت. صفات مورد مطالعه شامل 1- میزان خسارت سرخرطومی 2- شدت آلودگی ‘ 3- ارتفاع بوته ها‘ 4- زمان گلدهی 5- عملکرد وزن خشک علوفه و 6- وضعیت سیتولوژیکی بود. نتایج آزمایشها نشان داد که بعضی از ارقام مقاوم‘ مکانیسم مقاومت از نوع تحمل و بعضی از ارقام مکانیسمی به غیر از تحمل (آنتی بیوز یا عدم رجحان و یا مجموعه ای از هر دو) را داشتند.