مقایسه پیشروی آب در آبیاری با جریانهای پیوسته و سرج درسه مزرعه در اصفهان

نویسنده

چکیده

در سیستم آبیاری شیاری یکنواختی پراکنش رطوبت در طول شیار بستگی به سرعت پیشروی آب در شیار دارد. هر اندازه سرعت پیشروی آب در شیار بیشتر باشد. پراکنش رطوبت در طول شیار یکنواخت تر خواهد بود زیرا اختلاف زمان نفوذ دو سر شیار کمتر می گردد. اخیرا محققین روش سرج را برای آبیاری شیاری پیشنهاد نموده اند. فرونشست عمقی کمتر آبیاری یکنواخت تر‘ سهولت در اتوماتیک کردن سیستم و نتیجتا راندمان بیشتر از مزایای روش سرج نسبت به روش سنتی می باشد. در روش سرج بجای انتقال پیوسته آب به شیار آب آبیاری بطور منقطع به شیار انتقال می یابد. در این مطالعه روش سرح با روش سنتی آبیاری شیاری از نظر سرعت پیشروی آب در شیار در سه مزرعه مختلف که از نظربافت خاک و شرایط هیدرولیکی شیار با یکدیگر متفاوت بودند مقایسه شدند. انجام آزمایش برای روش سرج مشابه روش سنتی بود با این تفاوت که در آزمایش سرج انتقال آب به شیار بطور منقطع (ده دقیقه وصل و ده دقیقه قطع) صورت گرفت. نتایج هر سه مزرعه نشان داد که با حجم یکسان آب انتقال یافته به شیار ‘ سرعت پیشروی در شیار در روش سرج بیشتر از روش سنتی می باشد.