دوره و شماره: 1و2، شماره 0 - شماره پیاپی 1240، فروردین 1369 
اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر روند رشد سویا

محمود خدام باشی؛ مهدی کریمی؛ محمدرضا خواجه پور