مطالعه تاثیر بیماری بلاست روی میزان محصول برنج

نویسندگان

چکیده

بمنظور تعیین اثر بیماری بلاست برنج روی میزان محصول ‘ بررسیهائی انجام شد که بطور خلاصه بشرح زیر است. طی سالهای 57 و 1358 درطرح بلوکهای کامل تصادفی‘ نشاءکاری برنج رقم مهر که حساس به بیماری بلاست بود‘ در تاریخهای مختلف وهر تاریخ در 4 تکرار صورت گرفت. از درصد بلاست کردن خوشه (x1) وگره ساقه (x2) آماربرداری شد و روابط همبستگی آنها با میزان محصول y (برحسب کیلوگرم درهکتار) کرتهای تاریخ کاشت محاسبه شد که را بطه زیر بدست آمد.
Y=4286/35-32/62 x1 r=-0/884
Y=093-15/86X2 r=-0/646
Y=4513-17/14X1-13/5X2 r=-0/848
در آزمایش تاریخ کاشت سال 1360 که 6 تاریخ نشاء کاری در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار پیاده شد. نیمی از بوته های هر کرت درمرحله ظهور خوشه با قارچکش بنلیت سمپاشی شد. رابطه بین میزان کاهش محصول (Y1) واختلاف درصد بلاست کردن خوشه (Z) در دو تیمارسمپاشی شده ونشده بصورت فرمول y1=19/84z-146/3 و r=0/923 بدست آمد. این رابطه با توجه به داده های موجود بازاء ‘ 7%