بررسی اثر کلرور سدیم برشاخصهای رشد گیاه لوبیا در شرایط اقلیمی مختلف

نویسندگان

چکیده

تاثیر کلرور سدیم بر روی برخی از شاخصهای رشد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. گیاهان در محلول غذایی جانسون حاوی 80 میلی اکی والان در لیتر کلرور سدیم رشد یافتند. این چهار شرایط اقلیمی بصورت چهار آزمایش جداگانه در اتاقک رشد ایجاد گردید. این چهار شرایط عبارتند از : 1- سرد وخشک 2- گرم وخشک 3- معتدل ومرطوب4- معتدل وخشک . بمنظور تعیین خصوصیات رشد‘ گیاهان محلولهای شاهد و شور شده درهر مرحله از آزمایش طی 6 نوبت و با فواصل یک هفته ای برداشت شدند. در شرایط معتدل ومرطوب منحنی های مربوط به شاخصهای رشد (سطح برگ ‘ وزن خشک و سرعت رشد نسبی) کاملا طبیعی ومیزان کاهش درتمام موارد نسبت به شاهد کمتر از 10% بود. در شرایط سرد وخشک ومعتدل وخشک کاهش شدید رشد در گیاهان تحت تیمار درهفته سوم آغاز شد. میزان کاهش نسبت به گیاهان شاهد پس از 6 هفته 50% بود. در شرایط گرم وخشک گیاهان تحت تنش شوری بعد از 4 هفته از بین رفتند. کاهش رشد که درتمام شرایط اقلیمی به استثنای اقلیم معتدل ومرطوب از هفته سوم شدت گرفت با تنزل پتانسیل آب برگها به کمتر از 12- بار که معمولا در همین هفته روی می داد منطبق بود. به نظر می رسد که این پتانسیل آستانه لازم برای انجام رشد در گیاهان بوده است. در اقلیم معتدل ومرطوب پتانسیل آب گیاهان هرگز از این آستانه کمتر نشد و به همین دلیل در این شرایط کاهش رشد قابل ملاحظه ای نیز مشاهده نگردید.