نقش سرمایه گذاری و لایروبی درکاهش تلفات آبدهی وحفاظت قناتهای استان فارس

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی افزایش کارائی آبدهی قناتهای استان فارس 100 رشته از کاریزهای بیضا‘ قصر الدشت ‘ سروستان و ابرقو مورد مطالعه قرار گرفته و اثر عوامل مختلف از جمله کول کاری و لایروبی بر آبدهی آنها اندازه گیری شده است .نتایج بدست آمده نشان می دهند که نه فقط دو عامل یاد شده اثر مثبت ومعنی داری بر آبدهی قنات دارد. بلکه‘ یک تومان سرمایه گذاری در کول کاری حداقل 12 برابر بازدهی دارد. در حالیکه بازدهی همین مبلغ در لایروبی درشرایط مساوی کمتر از یک است. معذالک نتایج بدست آمده نشان می دهند که قناتهای فارس کمتر از حد تعادل کول کاری شده اند. اختصاص منابع مالی به کشاورزان برای کول کاری ‘ که هم باعث کاهش تلفات آبدهی قناتهای فارس شده وهم موجب حفاظت آنها وکاسته شدن هزینه لایروبی می گردد. توصیه اصلی این تحقیق است.