بررسی کیفیت فاضلابهای شهر تهران و پیشنهاد روش تصفیه آن جهت آبیاری

نویسنده

چکیده

دشت آبرفتی جنوب تهران که شامل اراضی مستعد زراعی است‘ در سطح نسبتا وسیعی تحت کاشت سبزیجات قراردارد. آب مورد مصرف درکشاورزان از منابع آبهای زیرزمینی بصورت قنات و بیشتر چاه ‘ وهمچنین از منابع آبهای سطحی تامین می گردد. آب سطحی عمدتا از بهم پیوستن پس آبهای حاصل از مراکز مسکونی ‘ صنعتی وتجاری شهر تهران تامین می شود. و بیشتر اراضی تحت کشت سبزیجات در بخش جنوبی توسط این فاضلابها بطو رمستقیم آبیاری می گردد. در چند ساله اخیر خبر احتمال آلودگی سبزیجات در بعضی دستگاههای ارتباط جمعی ‘ توجه مصرف کنندگان را بخود معطوف داشته است. به منظور بررسی کیفیت فاضلابهای جنوب تهران و ارائه راه حل مناسب جهت بهبود کیفیت پس آبها جهت امرآبیاری ‘ مطالعاتی در سال 1366 انجام و با نمونه گیری و اعمال آزمایشات لازم درجه تصفیه پذیری پس آبها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعات انجام شده و تجربیات سایر کشورها باشرایط مشابه ‘ استفاده از برکه های تثبیت جهت پالایش فاضلابها مناسب ترین روش تشخیص داده شد.