مسائل سازه های آبی درخاکهای شور (مطالعه موردی- شبکه آبیاری گتوند)

نویسنده

چکیده

وجود املاح مختلف وبخصوص املاح سدیم در بعضی از خاکها و ایجاد خصوصیت واگرایی همواره در ایجاد سازه های آبی مانند کانالها‘ تاسیسات آبگیر وانحراف آب مشکلات فراوانی را بصورت شکلهای مختلف تخریب پوشش بتنی تولید نموده است. به طوری که در بسیاری از پروژه های آبیاری و انتقال آب بعلت وجود همین مشکل هزینه های هنگفتی صرف تعمیرات گردیده ومتاسفانه تاکنون راه حل قانع کننده ومقرون به صرفه در این زمینه ارائه نشده است. در یک طرح تحقیقی که در زمینه مشکلات پوشش کانالهای بتنی شبکه آبیاری گتوند بعمل آمدم. ضمن بررسی عوارض حاصله و علل بوجود آمدن آنها‘ مسئله رفع مشکل و پیشگیری آن مورد تحقیق قرار گرفت. درمیان این راه حلها استفاده از روش تثبیت خاکهای شور با سیمان ضد سولفات (بصورت مخلوط خاک سیمان) ‘ آهک و سولفات ارائه گردید. در این مقاله ضمن شرح مسئله و بررسی عوارض ونمودهای آن ‘ روشهای مقابله ونتایج حاصله تشریح می گردد.