بررسی مسائل بازار رسانی برنج در استان گیلان

نویسندگان

چکیده

بازاریابی محصولات کشاورزی به معنای وسیع کلمه شامل کلیه فعالیتهایی است که در جریان کالا ومواد خام از مزرعه تا مرحله مصرف نهایی وجود دارد.
فروش و اقدامات مربوط به قیمت گذاری ‘ سودی که واسطه کسب می کنند‘ به ما کمک می کند که تا هب بررسی علل تفاوتهایی که بین قیمتی که مصرف کننده می پردازد و پولی که تولید کننده دریافت می کند بپردازیم.
جهت شناخت بهتر مسائل بازار رسانی در استان گیلان ‘ کلیه عملیاتی که در تولید ونقل و انتقال برنج از محل تولید تا مصرف انجا م می گیرد ونیز خدمات و عوامل بازاریابی ‘ انواع بازارها و قیمتها مورد مطالعه قرار گرفته است و مسیر بازار رسانی برنج رسم گردیده است. در این بررسی علاوه بر اطلاعات کلی که از منابع مختلف بدست آمده ‘ چهار نوع پرسشنامه تولید کننده ‘ کارخانه برنجکوبی ‘ عمده فروش وخرده فروشی تهیه و از طریق مصاحبه تکمیل گردیده است.
بررسیهای نشان می دهند که دو مسئله عمده در مناطق تولید وجود دارد.
نخست مسائل ومشکلات موجود در نظام تولید و دیگر مسائل مربوط به بازار سانی ‘ چون مسائل بازار رسانی برنج کاملا تحت تأثیر مرحله تولید این محصول می باشد.
منابع اعتباری ازمهمترین مسائل کشاورزان است و باید دولت در این مورد به یاری کشاورزان بشتابد. بررسیها نشان می دهد که عوامل بازار یابی بصورت کارایی در بازار رسانی محصول عمل می کنند یعنی این عوامل باعث اختلال در سیستم بازار رسانی محصول می گردد و دولت باید درکنار بخش خصوصی در امور بازار رسانی برنج همکاری داشته و بر آن نظارت داشته باشد.